Site Overlay

Glosar

ABCDEFGHIÎ – J – K – LM – N – OP – Q – RST – U – V – W – X – Y – Z

#contribuie

Atracție turistică = trăsătura distinctă a unei zone, care poate fi un loc de desfășurare a unor activități, ce are următoarele caracteristici : 
a) Își propune să atragă vizitatori de o zi din rândul populației rezidente și din rândul turiștilor și este administrată în acest scop; 
b) Asigură o experiență plăcută și un mod agreabil de petrecere a timpului liber pentru vizitatori; 
c) Este dezvoltată pentru a valorifica acest potențial; 
d) Prin modul de administrare, ca atracție, asigură satisfacția clienților săi; 
e) Poate să perceapă sau nu o taxă de intrare pentru vizitatori. 
(Swarbrooke, John, The Development and Management of Visitor Attractions, 2002, scritub)

Biodiversitate =  (1.) Diversitate genetică: variația dintre indivizi și între populații din cadrul unei specii; diversitatea speciilor: diferitele tipuri de plante, animale și alte forme de viață dintr-o regiune; diversitatea comunităților sau a ecosistemelor: varietatea habitatelor găsite într-o anumită zonă (precum pajiști, mlaștini și păduri). (2.) Un termen umbrelă folosit pentru a descrie colectiv varietatea și variabilitatea naturii. Aceasta cuprinde trei niveluri de organizare de bază în sistemele vii: nivelurile genetic, de specii și de ecosisteme. Speciile de plante și animale sunt cele mai recunoscute unități ale diversității biologice, astfel încât preocuparea publicului s-a concentrat în principal pe conservarea diversității speciilor. (UNESCO, Portalul de Informații al Națiunilor Unite privind Acordurile Multilaterale în domeniul Mediului )

= denumirea dată varietății de ecosisteme (capital natural), specii și gene din lume sau dintr-un habitat specific. Aceasta este esențială pentru bunăstarea umană, deoarece furnizează servicii care susțin economiile și societățile noastre. Biodiversitatea este, de asemenea, crucială pentru serviciile ecosistemelor – serviciile pe care natura le furnizează – cum ar fi polenizarea, reglarea climatică, protecția împotriva inundațiilor, fertilitatea solului și producția de alimente, combustibili, fibre și medicamente. (European Environment Agency)

Cluster (de turism) = o concentrare geografică de companii şi instituţii interconectate prin activităţi de turism. Aceasta poate include furnizori de servicii/ produse (inclusiv competitori direcți), instituții guvernamentale, instituții de învățământ/ cercetare (Capone, Capon, F., „Regional Competitiveness in Tourism Local Systems” 2004). Obiectivul unei cluster turistic este de a mobiliza companiile care în general lucrează independent, în crearea, valorificarea și promovarea cu succes a produsului turistic într-o regiune. (Novell, M., Schmitz, B., Spencer, T., „Networks, Clusters and Innovation in Tourism: the UK Experience”, Tourism Management, 2006)

Comunitate locală = grup de indivizi care trăiesc și muncesc pe un teritoriu, cu anumite culturi împărtășite și interese comune. Reprezintă membrii comunității, formele de asociere a acestora, instituțiile administrației publice locale, precum și alte instituții publice ori private. (EuroAvocatura.ro, Aref F, Gill SS, Farshid A 2010. Tourism development in local communities: As a community development approach, Journal of American Science 

Consumul turistic = cheltuielile efectuate de turiști, în calitate de reprezentanți ai cererii turistice, pentru cumpărarea unor servicii și bunuri. Se poate materializa numai după ce în prealabil a avut loc un act comercial de vânzare-cumpărare, ceea ce, pe de o parte, presupune existența unei oferte turistice efective, care, prin volumul, structura, repartizarea în timp (în decursul unui an calendaristic) și dispersarea în spațiu (pe întreg teritoriul țării), trebuie să corespundă preferinţelor şi solicitărilor turiştilor pentru bunuri şi servicii (componente ale diferitelor produse turistice), iar pe de altă parte, presupune decizia clientului de a accepta ofertele de produse turistice lansate pe piaţă. (R. Lanquar – L’Economie du tourisme, Presses Universitaires de France, Paris, 1987)

Contul Satelit al Turismului (CST) = cheltuielile generate de turism începând cu cazarea, alimentarea, transportul, serviciile culturale, agrementul, serviciile de asigurări, comerțul cu produse autohtone serviciile turistice oferite de către agențiile de turism, ocuparea forței de muncă din industriile turismului și toate cheltuielile care duc la generarea fluxului monetar turistic. (INS)

Destinaţie = locul ales pentru sfârşitul unei călătorii, de exemplu o regiune geografică (un loc, o staţiune, o ţară etc.) unde turistul intenţionează să petreacă timp departe de casă. Potrivit definiţiei Organizaţiei Mondiale a Turismului, o destinaţie turistică reprezintă unitatea de bază în turism și are 3 perspective: geografică (un areal geografic de sine-stătător şi recognoscibil, cu graniţe administrative pe care turistul îl vizitează şi în care stă în timpul călătoriei sale); economică (locul în care turistul petrece cel mai mult timp şi cheltuie o sumă importantă de bani şi în care veniturile din turism sunt semnificative pentru economie); psihologică (principalul motiv al călătoriei). (Cursul de pregătire destinat turismului cultural, dezvoltat în cadrul parteneriatului strategic Erasmus + EUROPETOUR, Organizația Mondială a Turismului)

Educaţie turistică = educaţie interdisciplinară, modalitatea neinstituționalizată de realizare a educației, utilizând diverse tipuri de activități și resurse turistice. Mitchell, R. D. (1998). Learning Through Play and Pleasure Travel: Using Play Literature to Enhance Research into Touristic Learning., 1(2), 176–188. doi:10.1080/13683509808667838

Ecoturism = tip de activitate turistică bazată pe natură în care motivația esențială a vizitatorului este să observe, să învețe, să descopere, experimenteze și aprecieze diversitatea biologică și culturală, cu o atitudine responsabilă, pentru a proteja integritatea ecosistemului și pentru a spori bunăstarea comunității locale.UNWTO

Societatea Internațională a Ecoturismului definește ecoturismul „călătoriile responsabile în zonele naturale, care conservă mediul, susțin bunăstarea localnicilor și implică interpretare și educație atât pentru personal, cât și pentru vizitatori” (TiES, 2015). Este gestionat etic pentru a avea un impact scăzut, non-consumtiv, și control local (orientat pe beneficiile comunității).” (Fennell, 1999: 43. Ecoturism: o introducere).

Conform Asociației de Ecoturism din România, ecoturism este un termen tehnic care grupează o gamă largă de activități bazate pe natura sau pe cultura locală din zone situate în interiorul sau în apropierea ariilor naturale protejate. Principala motivaţie a turistului este observarea şi aprecierea naturii şi a tradiţiilor locale direct legate de natură.

Forme de turism = modul în care se desfășoară fenomenul turistic. Criteriile ce redau formele de turism sunt: zona de proveniență a turiștilor (turism intern, și international (emițător și receptor)), numărul participanților (turism individual și de grup), modul de organizare (turism organizat și turism neorganizat, semi organizat), durata sejurului (sejur scurt, sejur mediu și sejur lung), caracterul temporal de manifestare (turism discontinuu și turism continuu), mijloacele de transport folosite (turism rutier, turism feroviar, turism naval, turism aerian), vârsta turiștilor, caracterul social al turismului, caracteristicile zonei de destinație, distanța parcursă, mediul geografic în care se desfășoară (turism natural, turism urban, turism rural, turism montan, turism de litoral etc.). Mai pot fi utilizate criteriile: cauzale, sezonalitatea, direcțile fluxului turistic, tipurile de instituții turistice în zona turistică.   Ghid de turism-Rogepa

Geoparcurile = zone geografice unice, unificate, în care siturile și peisajele de importanță geologică internațională sunt gestionate printr-un concept holistic de protecție, educație și dezvoltare durabilă. UNESCO

Conform Universității București, Geoparcul este un teritoriu cu valori naturale şi culturale, un program de dezvoltare durabilă, un brand care propune o călătorie în timp, o stare de spirit a tuturor celor ce doresc să participe la renaşterea unor comunităţi şi este tărâmul de întâlnire ce îi reuneşte pe toţi cei care se simt ataşaţi de valorile tradiţionale, fie că sunt locuitori reali sau virtuali.

HoReCa = abreviere pentru Hoteluri, Restaurante și Cafenele (Catering) folosit cel mai mult în Europa (Gastroprofis.ro). 

Infrastructura generală cuprinde transporturile, telecomunicațiile, instalațiile pentru aprovizionarea cu apă si energie electrică, instalațiile de evacuare a apelor uzate și a reziduurilor, centrale termice şi alte facilităţi asemănătoare care asigură turiştilor găsirea şi folosirea unui obiectiv. O. Snak- Economia și organizarea turismului

Infrastructura specifică pentru turism cuprinde amenajări şi facilităţi dictate de interesele turismului, precum: amenajarea de căi locale de acces, locuri de cazare, servicii de alimentaţie publică, magazine, puncte de recreere, distracţie, pentru a pune în evidență anumite resurse. O. Snak- Economia și organizarea turismului

Învățământ Turistic = instituție care are ca scop formarea de profesioniști în domeniul turistic prin implementarea unui sistem de instruire adecvat. An international handbook of tourism education edited by David Airey and John Tribe, published 2013 by Routledge

Literatura de călătorie = gen literar care acoperă aventura și explorarea, ghidurile, colecțiile de scriere de călătorie, memoriile legate de călătorie și ficțiunea centrată pe călătorie. Literatura de călătorie sau avatarurile memoriei, Drd. Ionelia-Claudia TURCU, Universitatea din Craiova

Marketing turistic = politica promovată de întreprinderea de turism, care studiază cerințele de consum turistic, și urmărește prin metode și tehnici specifice, adaptarea permanentă a ofertei proprii la aceste cerințe, în vederea satisfacerii lor și a realizării unei activități economice rentabile, în condițiile date ale pieței. Curs Marketing Turistic

Oferta turistică = cantitatea de bunuri şi servicii turistice ce pot fi oferite pe piaţă, la un preţ dat, într-o anumită perioadă de timp sau ca „ansamblul serviciilor şi bunurilor finale, propuse consumatorilor de  către sectorul turistic şi se măsoară prin capacitatea  echipamentelor, a structurilor de cazare turistică, de alimentaţie publică, a mijloacelor de transport turistic etc. (Py, Pierre, Le tourisme. Un phénomène économique, Nouvelle edition, La documentation Française, Paris, 2002,)

OMD/Organizația de management al destinației = entitatea legitimată, din punct de vedere instituțional, juridic și operațional, care conduce gestionarea turismului în cadrul destinației. Principalele funcții și responsabilități ale OMD-urilor sunt: planificarea strategică, formularea și implementarea politicii de dezvoltare a destinațiilor turistice, digitalizarea și inovația, monitorizarea, dezvoltarea afacerilor din turism, gestionarea crizelor, promovarea, marketingul și brandingul, finanțarea și încurajarea investițiilor. (turismulresponsabil.ro)

OMT/Organizația Mondială a Turismului = agenția ONU responsabilă pentru promovarea turismului responsabil, durabil și universal accesibil. Fiind cea mai importantă organizație internațională în domeniul turismului, promovează turismul ca un motor al creșterii economice, al dezvoltării incluzive și al sustenabilității mediului și oferă leadership și sprijin sectorului în avansarea politicilor de cunoaștere și turism la nivel mondial. (UNWTO.org)

Patrimoniu turistic = factorul fundamental ce se află la baza ofertei turistice şi este format din bunuri proprietate publică şi bunuri proprietate privată, valorificată şi protejată în condițiile legii. Acesta reprezintă ansamblul resurselor turistice şi structurilor realizate în scopul valorificării lor prin activități de turism. Totalitatea elementelor care intră în oferta turistică, respectiv potențialul turistic (natural și antropic), infrastructura (generală și turistică), structurile turistice. Patrimoniul Turistic al României-Note de curs, Editura universitară București 2012

Potenţialul turistic = ansamblul elementelor naturale, economice şi cultural-istorice, care prezintă interes pentru vizitatori și localnici, dau o anumită funcţionalitate pentru turism şi deci constituie premise pentru dezvoltarea activităţii de turism. Patrimoniul Turistic al României-Note de curs, Editura universitară București 2012

Produsul turistic =  combinație de elemente tangibile și intangibile, cum ar fi resursele naturale, culturale și umane, atracțiile, facilitățile, serviciile și activitățile în jurul unui centru de interes specific care reprezintă nucleul mixului de marketing al destinației și creează o experiența în ansamblu a vizitatorilor. Un produs turistic este evaluat și vândut prin canale de distribuție și are un ciclu de viață. Organizația Mondială a Turismului

Promovarea în turism = ansamblu de demersuri de comunicare ce vizează transmiterea permanentă, pe diverse căi, a unor mesaje destinate informării atât a clienților potențiali cât și a operatorilor de turism asupra caracteristicilor produselor și serviciilor turistice oferite spre comercializare, cu scopul de a consolida o imagine pozitivă și de a cultiva o atitudine favorabilă față de acestea și firmă, respectiv de a determina, în mentalitatea și obiceiurile de cumpărare și consum a turiștilor, modificări convenabile întreprinderii ofertante. (suport curs USAMV Timisoara)

Resurse turistice = componente ale mediului natural și antropic, care, prin calitățile și specificul lor, sunt recunoscute, înscrise și valorificate prin turism, în măsura în care nu sunt supuse unui regim de protecție integrală. Resursele turistice pot fi naturale și antropice. (Ordonanța de urgență 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a).

Scopul călătoriei turistic (motivația de călătorie) = factori în absenţa cărora călătoria nu ar mai avea loc. Recomandările formulate de OMT în anul 2008 modifică modul de structurare al principalelor scopuri ale călătoriilor turistice, grupându-le în două mari categorii: A. scopuri profesionale şi de afaceri şi, respectiv, B. scopuri personale, acestea din urmă fiind grupate în opt sub-categorii: Vacanţele, petrecerea timpului liber, recrearea; Vizitarea prietenilor şi a rudelor; Educaţie şi training;  Îngrijirea sănătăţii şi tratament medical; Scopuri religioase/ pelerinaje; Cumpărături; Tranzit; Alte scopuri. Organizația Mondială a Turismului

Serviciu turistic = componenta dominantă şi determinantă a ofertei turistice, partea flexibilă a complexului de activităţi, elementul cel mai dinamic, iar caracteristicile acestora se regăsesc, în forme specifice în întreaga activitate. (Moisescu, O. I., Economia turismului, Suport de curs, 2016-2017, p. 15-19 și Daniela, Turcu, J. Weisz, Economia Turismului Editura Eurostampa Timişoara, 2008, p.79-80)

Supraturismul este aglomerația sau supraaglomerarea din cauza unui exces de turiști, care duce la conflicte cu localnicii. Organizația Mondială a Turismului (UNWTO) definește supraturismul ca „impactul turismului asupra unei destinații sau a unor părți ale acesteia, care influențează în mod excesiv calitatea percepută a vieții cetățenilor și/sau calitatea experiențelor vizitatorilor într-un mod negativ”. Această definiție arată cum supraturismul poate fi observat atât în rândul localnicilor, care văd turismul ca un factor perturbator care împovărează din ce în ce mai mult viața de zi cu zi, cât și al vizitatorilor, care pot considera un număr mare de turiști ca un dezavantaj.

Taxa turistică = taxă pe care fiecare călător trebuie să o plătească atunci când vizitează o destinație turistică. Această taxă se percepe de obicei la rezervarea unui bilet de avion sau la cazare, deși există și alte formule. Consiliile locale și guvernele aplică taxa turistică pentru a avea un fond destinat măsurilor de promovare a infrastructurilor și activităților turistice, dezvoltare și conservare (actualidadviajes.com)

Turism = fenomen social, cultural și economic care implică deplasarea persoanelor în țări sau locuri din afara mediului lor obișnuit în scopuri personale sau profesionale. Aceste persoane sunt numite vizitatori (care pot fi fie turiști sau excursioniști; rezidenți sau nerezidenți) iar turismul are de-a face cu activitățile lor, dintre care unele implică cheltuieli turistice. Organizația Mondială a Turismului (2) Ramura prioritară a economiei naţionale, cu funcţii complexe si implicaţii multisectoriale, care cuprinde ansamblul activităţilor desfăşurate in scopul producerii de bunuri si servicii pentru turişti. Legea Turismului

Turism comunitar = turismul bazat pe comunitate (abreviat în engleză CBT – Community Based Tourism) asigură faptul că comunitățile locale au proprietatea deplină în gestionarea experienței turistice, astfel încât beneficiile economice ale turismului să rămână în cadrul comunității lor. CBT este conceput pentru a oferi călătorilor autenticitatea  patrimoniului unei comunități locale, al practicilor lor antropice și al resurselor naturale și, în acest fel, oferă o experiență de călătorie captivantă și bogată. (intrepid)

Turismul creativ = turiștii sunt implicati si își aduc contribuția la definirea produsului touristic, expertizei, experienței sau emoțiilor. Produsele sunt astfel inidvidualizate. (Prentice R, Anderson V 2007)

Turismul de sănătate = tipul de turism care pe lângă activități de agrement, recreative și educaționale se concentrează pe îmbunătățirea bunăstării fizice, mentale și sociale Cook, Peta S. (2008) What is health and medical tourism?

Turismul medical = subdiviziune a turismului de sănătate, reprezintă călătoriile în scop medical făcute de către o persoană în afara zonei în care locuiește. Putem să ne referim la alt oraș, la altă țară sau chiar la alt continent și în funcție de tipul intervenției. (swissclinics.ro)

Turismul pentru tineret = formă particulară a turismului social, adresându-se, cu precădere, categoriilor tinere ale populaţiei. Această formă de turism apelează la tabere de creaţie, cantonamente, vacanţe la preţuri medii şi submedii, fiind utilizate mijloacele de transport mai ieftine, forme suplimentare de cazare, pensiuni. Typologies of youth tourism-T. DEMETER1 G. BRĂTUCU, Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series V: Economic Sciences • Vol. 7 (56) • No. 1 – 2014

Turism regenerativ = turism care își propune să lase un impact pozitiv asupra destinației. Acesta urmărește să regenereze și să îmbunătățească mediile naturale și culturale, să sprijine comunitățile locale și să creeze beneficii de durată. Implică restabilirea activă a ecosistemelor, păstrarea patrimoniului cultural și încurajarea rezilienței sociale și economice. Conform Consiliului Mondial al Călătoriilor și Turismului (WTTC),

Turismul responsabil = Turismul responsabil cuprinde orice formă de turism care răspunde nevoilor de călătorie și petrecere a timpului liber, într-o manieră responsabilă, având un impact pozitiv atât asupra mediului înconjurător, cât și asupra economiilor și comunităților locale, prin protejarea și conservarea ecosistemelor din zonele respective și generarea în același timp de venituri și locuri de munca pentru aceste comunități. (turismulresponsabil.ro)

Turismul social = turism de masă, agreat de persoanele cu posibilităţi financiare relativ limitate și de populația defavorizată. Aceşti turişti solicită forme ieftine de cazare şi mijloace de transport în comun sau cel mult închiriate. În aceeaşi categorie se încadrează şi cei care solicită bilete prin sindicat. Jablonska, Jana & Jaremko, Matúš & Timčák, Gejza. (2016). Social Tourism, Its Clients and Perspectives. Mediterranean Journal of Social Sciences. 7. 

Turismul sustenabil/ turism durabil = turism care ține cont pe deplin de impactul economic, social și de mediu, atât în prezent, cât și pentru generațiile viitoare, abordând nevoile vizitatorilor, industriei, mediului și comunităților gazdă. Acesta trebuie să (1.)  utilizeze în mod optim resursele de mediu care constituie un element cheie în dezvoltarea turismului, menținerea proceselor ecologice esențiale și contribuirea la conservarea patrimoniului natural și a biodiversității, (2.) Respecte autenticitatea socio-culturală a comunităților gazdă, păstrând moștenirea culturală vie și valorile tradiționale, contribuind la înțelegerea și toleranța interculturală, (3.) asigure operațiuni economice viabile, pe termen lung, oferind beneficii socio-economice tuturor părților interesate care sunt distribuite în mod echitabil, inclusiv oportunități stabile de angajare și de câștig de venituri și servicii sociale pentru comunitățile gazdă, și contribuind la reducerea sărăciei. (OMT, Turism sustenabil pentru dezvoltare, 2011)

Turist = orice persoană care se deplasează spre un loc situat în afara reşedinţei obişnuite pentru o perioadă mai mică de 12 luni şi mai mare de o zi, ale cărei motive principale de călătorie sunt altele decât exercitarea unei activităţi remunerate în locul vizitat. Igi-global Legea Romaniei

Vizitator de o zi (excursionist)= persoana care nu petrece nici o noapte într-o structură de cazare turistică privată sau colectivă în locul/ţara vizitată.  INSSE
= un vizitator este o persoană care efectuează o călătorie către o destinație principală în afara mediului său obișnuit, pentru mai puțin de un an, în scopuri principale (afaceri, recreere sau alte scopuri personale), cu excepția angajării de către o entitate rezidentă în țara sau locul vizitat (IRTS 2008, 2.9). Un vizitator este clasificat ca turist dacă călătoria sa include o ședere peste noapte, sau ca vizitator de o zi (sau excursionist) în caz contrar (IRTS 2008, 2.13).  UNWTO

Contribuie